สถิติการยืม แยกตามประเภทสมาชิก

เป็นสถิติการยืม แยกตามประเภทสมาชิก การแยกตามประเภทสมาชิกจะทำให้ทราบถึงประเภทสมาชิกแต่ละประเภทว่ามีผู้มายืม ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดมากน้อยแค่ไหน สามารถนำผลสถิติไปใช้ในการทำวิจัย การทำโครงการ หรือการนำเข้าทรัพยากรสารสนเทศภายในหอสมุด สาขาห้องสมุด : Central Library ประจำปี 2562 รวมทั้งหมด : 12 รายการ

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source สถิติการยืมทรัพยากรของหอสมุดกลาง จำแนกตามประเภทสมาชิก ปี พ.ศ. 2562.xlsx
Author สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Maintainer สุธิดา ตรีกรึง
Last Updated March 10, 2020, 07:41 (UTC)
Created March 5, 2020, 13:31 (UTC)
การยืม
ข้อมูลทางด้านสถิติ
แยกตามประเภทสมาชิก