สถิติการใช้บริการยืมคืน แยกตามสาขาห้องสมุด (1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2563)

เป็นทรัพยากรสารสนเทศ ทางด้านสถิติการให้บริการ การยืมคืน แยกแยกตามสาขาห้องสมุด เพื่อให้รู้ว่าตั้งแต่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้ใช้บริการมายืมทรัยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดมากน้อยเพียงใด โดยข้อมูลจะจัดเก็บในรูปแบบ-xlsx สาขาห้องสมุด : ทุกสาขา
รวมทั้งหมด : 20 รายการ

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source สถิติการใช้บริการยืมคืน แยกตามสาขาห้องสมุด (1 มกราคม -28 กุมภาพันธ์ 2563).xlsx
Author สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Maintainer สุธิดา ตรีกรึง
Last Updated March 10, 2020, 07:30 (UTC)
Created March 5, 2020, 13:23 (UTC)
ข้อมูลทางด้านสถิติ
ทรัพยากรสารสนเทศ