เกี่ยวกับ เว็บไซต์ KKUL RDM ในเรื่องแนวทางการยกระดับการให้บริการข้อมูลวิจัย ที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแนวคิดเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลวิจัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการยกระดับบริการข้อมูลวิจัยออนไลน์ซึ่ง KKUL RDM หรือศูนย์กลางข้อมูลวิจัย ได้ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้นักวิจัยภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถจัดเก็บข้อมูลทางด้านการวิจัยและค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพของนักวิจัยท่านอื่นได้ง่าย โดยส่งเสริมการดำเนินการของศูนย์กลางข้อมูลวิจัยและทั้งในด้านของความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การปรับปรุง หรือพัฒนาข้อมูลวิจัย การปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการให้บริการของ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการเพิ่มมูลค่าให้กับข้อมูลทางด้านวิจัย