Skip to content

Welcome to KKUL RDM

ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลวิจัย ภายใต้ชื่อ KKUL RDM ที่พัฒนาขึ้นโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแนวคิดการเป็นศูนย์กลาง ในการเข้าถึงข้อมูลวิจัยที่สะดวกรวดเร็วตลอดเวลา โดยข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ในรูปแบบไฟล์ ที่สามารถแสดงตัวอย่างข้อมูลแบบอัตโนมัติให้กับชุดข้อมูลที่เผยแพร่ได้ รวมทั้งยังสามารถ จัดการชุดข้อมูลและ meta data ของข้อมูลได้อีกด้วย

clipping-path-ca

Clipping Path CA

"The Clipping Path CA world-leading outsourcing...